Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W treści niniejszego Regulaminu zostały określone zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego po adresem eshoes.net.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Treść niniejszego regulaminu określa warunki umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi pośrednictwa w dostawie towarów od sprzedawców zagranicznych.
 4. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep internetowy, działający pod adresem com.pl prowadzony jest przez Husaria spółka z o.o.
 6. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 8. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 9. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 10. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 11. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 12. Z chwilą dokonania Zamówienia Klient:
 13. a) akceptuje postanowienia Regulaminu,
 14. b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 oraz 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych,
 15. Prowadzący platformę usługową nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Prowadzący platformę usługową oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu dropshipping oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.
 16. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 17. Towar jest własnością Dostawcy, który jest odpowiedzialny za zgodność Towaru z Umową oraz za jakość i właściwości Towaru.
 18. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie platformy, odnoszące się do Towaru/ów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 19. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych na platformie stronie ........ z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie w możliwie jak najszybszym czasie i może dokonać zmiany części bądź całości Zamówienia.
 20. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 21. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 • 2

DEFINICJE

 

 1. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na Dostawcę. Rola Prowadzącego platformę usługową w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta. Ponadto Prowadzący platformę usługową inkasuje należność pieniężną, przekazuje ją w imieniu Klienta do Dostawcy, zatrzymując należną Prowizję. Prowadzący platformę usługową nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
 2. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana za pośrednictwem Prowadzącego platformę usługową.
 3. Prowizja – wynagrodzenie należne Prowadzącemu platformę usługową od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
 4. Klient – osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu oraz okazać taką zgodę na każde żądanie, przy czym co do zasady umowy sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 5. Dostawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży Towaru prezentowanego na platformie usługowej zawieranej z Klientem zobowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem.
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego com.pl.
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, stanowiące własność Dostawcy,
 9. Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Dostawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Dostawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sklep internetowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Dostawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia dokonanie Rezerwacji,
 10. Konto– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Pośrednika, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Pośrednika.
 11. Hasło– ciąg znaków alfanumerycznych, wymagany do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu ewentualnego wykrycia i skorygowania błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Pośrednik udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
 12. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania ewentualnych kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Zamówienie –oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towary, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Towaru będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej). Zamówienie składa się pocztą elektroniczną na adres ……
 14. Koszt całkowity – Cena wraz z Prowizją.
 15. Sklep - prowadzący platformę usługową – firma …… będąca Pośrednikiem w zawarciu umowy pomiędzy Dostawcą / Sprzedającym a Klientem / Kupującym.

 

 • 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dokonanie rejestracji, celem założenia konta użytkownika.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe.
 4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem przycisku „Zamawiam”/”Kup teraz” jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 5. Pośrednik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 6. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 7. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 8. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Pośrednika za zachowania    niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci           Internet lub godzące w dobre imię Pośrednika.
 9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Pośrednika.
 10. Klient ma prawo zwolnić Pośrednika z obowiązku przekazania Zamówienia Dostawcy (Anulowanie Zamówienia) także po kliknięciu przycisku „Zamawiam”. Stosowne oświadczenie woli, powinno być wysłane drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin od kliknięcia przycisku „Zamawiam” na adres mailowy.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 13. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne           prawa osób trzecich,
 14. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 15. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 16. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Pośrednika.
 17. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 18. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego

             na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z       ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 • 4

PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na adres Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru spośród przedstawionych na stronie oraz kontynuować proces zakupu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Dostawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez platformę prowadzoną przez Pośrednika.
 2. Pośrednik umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
 1. Klient dodaje wybrany/e Towary/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych  niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy  Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klient może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia  niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer  domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,  numer telefonu kontaktowego danych dotyczących  Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Towaru, miejsce i sposób dostawy, sposób  płatności. W wypadku Klientów niebędących  Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.
 2. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Pośrednika sposobów dostawy.
 3. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
 4. Klient przesyła Pośrednikowi Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 6. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dostawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 • 5

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWARY

 1. Pośrednik udostępnia Klientowi, następujące sposoby płatności z tytułu Umowy  

Sprzedaży, w szczególności:

 1. przelewem na rachunek bankowy Pośrednika;
 2. płatności PayPal, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego    

                         

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w za

                        kładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru.

    Dostępne  sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu   

     dostawy.

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 2. W przypadku nieotrzymania przez Pośrednika płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 

 • 6

DOSTAWA TOWARU

 

 1. Dostawa Towaru możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i następuje na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa następuje metodą wybraną przez Klienta. Metody oraz koszty dostawy zostały określone na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa”.
 3. Koszty dostawy są podawane podczas składania Zamówienia.
 4. Termin dostawy w zależności od wybranej metody wynosi od 10 do 30dni .Przewidywany czas dostawy został szczegółowo opisany na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa”.

 

 • 7

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając prowadzącemu Pośrednikowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może zostać dokonane w formie pisemnej lub przez wypełnienie „Formularza odstąpienia” oraz przesłanie go na niniejszy adres mailowy: sklep@ebuty.net.pl Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór formularza odstąpienia dostępny jest poniżej.
 • 8

REKLAMACJE

 

 1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania rzeczy Klientowi, a to na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Księga IV, Tytuł XI „SPRZEDAŻ”, DZIAŁ I „Przepisy ogólne” art. 535 i następne, z późniejszymi zmianami.
 2. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane na adres mailowy: sklep@ebuty.net.pl Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Prowadzący sklep informuje Klienta o decyzji drogą elektroniczną.
 • 9

WYMIANA

 

 1. Wymiana towaru możliwa jest w terminie wynikającym z tytułu rękojmi.
 2. Chęć zgłoszenia wymiany Towaru należy złożyć na adres mailowy: sklep@ebuty.net.pl Celem skutecznego dokonania wymiany Klient winien przesłać pełnowartościowy towar do Dostawcy, który następnie w terminie miesiąca dokonuje wymiany oraz przesłania nowego towaru. W przypadku wydłużenia terminu przewidywanej dostawy Dostawca informuje o tym Klienta drogą mailową.

 

 

 • 10

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: sklep@ebuty.net.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. com.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta drogą mailową, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 • 11

CŁO, PODATKI

 

 1. Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem platformy usługowej przesyłany jest spoza Unii Europejskiej i może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom, jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Ceny Towarów nie zawierają wzmiankowanych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie.
 2. Wysokość wzmiankowanych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.
 3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2009.324.23 z dnia 10 grudnia 2009 r.

 

 

 • 12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Pośrednika jako administratora danych

osobowych.

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zało

żenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Dostawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Pośrednika w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
 3. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
 • 13

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Po9średikiem, a Klientem, , zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią obowiązku do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Dostawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Dostawcę w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 3. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 6. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Dostawcą.
 7. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Dostawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl